זכויות

אין לשכפל, להעתיק לצלם להקליט,
לתרגם לאחסן במאגר מידע, לשדר
או לקלוט בכל דרך או אמצעי
אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל
שהוא מספר זה.

שימוש מסחרי, מכל סוג שהוא,
בחומר הכלול וספר זה אסור בהחלט
אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.

כל הזכויות שמורות לגלריה G.O
ג.א. גרובמן